طبق ماده 1145 قانون مدنی:در موارد ذیل طلاق، بائن(غیرقابل رجوع) است : -1 طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ -2 طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجهي رجوع باشد یا در نتیجهي نکاح جدید .