خیار فسخ فوري است

طبق ماده 1131 قانون مدنی ایران :خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که براي امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .

  مطالب حقوقی کوتاه