مهر المسمی و شرایط آن

مهرالمسمی مقدار مهریه ای است که ضمن عقد نکاح مورد توافق و رضایت زوج و زوجه قرار می گیرد. در اصطلاح حقوق« مهر المسمی» گفته می شود.

شرایط مهرالمسمی

1. مالیت داشته باشد « مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد.
مانند: زمین، گندم، و امثال آن. »
2. قابل تملک باشد.
یعنی مورد مهر مالی باشد که زن بتواند آن را مالک شود.
3. منفعت عقلایی ومشروع داشته باشد.
4. مهر باید معلوم باشد
ماده 216 ق.م می گوید:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»
5. قدرت بر تسلیم
شوهر باید قدرت بر تسلیم مورد مهر داشته باشد در غیر اینصورت زن مهر را بدست نخواهد آورد و درنتیجه مهر صحیح نخواهد بود.

  مشاوره حقوقی