تعریف آزادی
حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می تواند آنطور که اراده کرده، رفتار کند. و این در مواردی است که قوانین الزامی (امرونهی) وجود نداشته باشد.
آزادی سه قسم است:
الف ـ آزادی سیاسی : آن قسم از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند خواه بطور مستقیم و خواه از راه انتخاب نمایندگان طبق اصل ۲۶ متمم قانون اساسی : احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادانه، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
ب ـ آزادیهای فردی
ج ـ آزادیهای عمومی
(حقوق جزا) یکی از دو قسم ذیل گفته می شود:

1ـ آزادی موقت

2 ـ آزادی به قول شرف
آزادی اجتماعات:قسمتی است از آزادیهای فردی که به موجب آن افراد حق دارند به منظور شور و بحث در موضوعی گردهم جمع آیند.
اجتماعات عمومی اجتماعاتی هستند که هر فرد حق شرکت در آنها را داشته باشد.
آزادی تجارت و صنعت:به موجب این قسم از آزادی فردی، افراد حق آزادی تأسیس و بهره برداری بنگاهها ومؤسسات تجاری و صنعتی و انتخاب هرگونه حرفه و پیشه (اصل ۱۸ متمم قانون اساسی ایران ) را دارند.
آزادی تملک و مال: قسمتی است از آزادیهای فردی که به موجب آن شخص بتواند در حدود قانون مالک مال شود (ماده ۹۵۸ قانون مدنی ) آزادانه مال خود را به مصرف برساند(ماده ۳۰ قانون مدنی ) و بدون مجوز قانونی، مالی از مالکیت وی خارج نشود(ماده ۳۱ قانون مدنی ) بنابراین اخذ مالیات یا اعمال قانون توسعه معابر یا ضبط آلات وادوات جرم و مانند اینها استثناء هستند و در حدود قانون اعتبار دارند.
آزادی سیاسی : قسمی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند. خواه بطور مستقیم و خواه از طریق انتخابات نمایندگان(اصل ۲۶ که ذکر شد) آزادی سیاسی از شرایط رژیم دموکراسی است و چنین حکومتی را حکومت دمکراتیک نامند.
آزادی عقیده :قسمی است از آزادیهای فردی که به موجب آن افراد حق آزادی ابراز اندیشه ها واعتقادات و نظریه های خود را دارند.
آزادی فردی به معنی خاص :آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت یا نقل مکان کرده یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت کند و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد.
آزادی کار: قسمی است از آزادیهای افراد که به موجب آن شخص می تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره بدهد.

  مشاوره حقوقی