اقرار کتبی

تعریف اقرار کتبی:

اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

شرایط اقرار کتبی:

شيوه ي اخباري: اخباري كه بر پايه تعريف ارائه شده اقرار شمرده شود ، در صورتي صحيح است كه بوسيله اي كه دلالت بر آن نمايد اعلام شود. با اين اخبار مي تواند صريح باشد، مانند اينكه شخص اخبار به انعقاد عقد بيعي نمايد و يا ضمني باشد و ان در صورتي است كه مدلول التزامي امري باشد كه شخص مي پذيرد ؛ مانند اينكه شخص در برابر ادعاي طرف مقابل مبني بر وقوع عقد بيع ، بگويد عقد خياري بوده است. اقرار بايد منجّز باشد. بنابراين هرگاه اخبار معلق بر امر ديگر قرار داده شود صحيح نمي باشدا؛ مانند اينكه شخص بگويد : اگر فلان شخص بگويد وجه را گرفته ام خواهم گفت گرفته ام همچنين اخباري كه از روي ترديد باشد پيامد اقرار را ندارد، مانند اينكه شخص بگويد شايد پول را گرفته باشم.

بررسي پيامد تصديق مقرٌ له: تصديق مقرٌ له (شخصي كه اقرار به نفع اوست) علي الاصول شرايط صحت اقرار نمي باشد؛ اما اگر مقرٌ له مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مذبور در حق او پيامدي ندارد. بررسي پيامد اختلاف در سبب اقرار: « اختلاف مقّر و مقرٌ له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست». (ماده 1274 ق. م. ) ؛ مانند مقّر بگويد « مال را به او صلح كرده ام» اما مقرٌ له «مال را به من هبه كرده است» اين ماده كه احتمالاً از فقه گرفته شده نيز بايد با لحاظ ماده 1272 قانون مدني تفسير شود بنابراين اگر اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقرار نشان دهنده اين باشد كه مقرٌ له مفاد اقرار را تكذيب كرده است اقرار ، بر پايه اين ماده در حق مقرٌ له پيامدي ندارد . از سوي ديگر ماده 1274 قانون مدني را مي توان را ناظر به اقرار خارج از دادگاه تا زماني دانست كه اقرار مذبور به عنوان دليل در دادرسي مورد استثنا قرار نگرفته باشد. زيرا برخلاف آنچه در فقه گفته مي شود، مدعي بايد سبب دعوي خود را در دادخواست مشخص و اعلام نمايد كه براي نمونه سبب استحقاق او در مطالبه مبلغ خواسته شده، وجه پرداخت شده به خوانده (عقد قرض) ، بهاي كالاي فروخته شده (عقد بيع) ، اجاره بهاي ملك(عقد اجاره) يا ... است.

  مطالب حقوقی کوتاه