جرایم زیر مشمول عف تخفیف و تبدیل مجازات نمی شود:

1-حد و حق الناس
2-ارتشاء
3-جاسوسی
4-آدم ربایی
5-قاچاق حرفه ای مواد
6-اختلاس
7-قاچاق سلاح و مهمات
8-سرقت مسلحانه
9-محاربه
10-تجاوز و زنای به عنف

  مطالب حقوقی کوتاه