ر✍تعلیق تعقیب :
✍✅👈به این معنی است که قبل از شروع به تعقیب دادستان (نه بازپرس و دادگاه) تعقیب متهم را تعلیق کند یعنی برای مدتی از تعقیب متهم صرف نظر کند.ماده ۸۱ ق.آیین دادرسی کیفری.
✍تعویق صدور حکم :
✍✅👈به این معنی است که دادگاه تعقیب را شروع و مجرمیت متهم احراز کرده باشد اما حکم را صادر نکرده و صدور حکم را به تعویق بیندازد.
✍تعلیق اجرای مجازات :
✍✅👈به این معنی است که دادگاه تعقیب را آغاز کرده و پس از احراز مجرمیت حکم محکومیت را صادر کند ولی اجرای مجازات را به تاخیر بیندازد.

  مشاوره حقوقی