✅مسئولیت قراردادی
مسئولیت عهدشکنی خوانده کافی است.
✅مسئولیت غیرقراردادی(ضمان قهری)
اثبات تقصیر مرتکب کافی است.
👈اگر سه شرط وجود داشته باشد مسئولیت قراردادی است وگرنه ضمان قهری است:
✔وجودقرارداد
✔تخلف از تعهدناشی ازقرارداد
✔ورود خسارت به طرف قرارداد

💢یکی از فواید مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در بار اثبات آن است.
در مسئولیت قراردادی معمولا لازم نیست تقصیر متخلف ثابت شود (تعهدبه نتیجه)
ولی درمسئولیت غیرقراردادی معمولاباید تقصیر متعهد ثابت بشه(تعهد به وسیله)
✅مسئولیت اخلاقی
هرنوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده مثل مسئولیت انسان نسبت به خود و خدای خود یا دیگری
✅مسئولیت تضامنی
مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از آنها حق مطالبه تمام طلب را دارا باشند.
✅مسئولیت تقصیری
مترادف مسئولیت خارج از قرارداد است
هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد یعنی فاقد سه شرط زیر باشد:
✔وجودقرارداد
✔تخلف ازتعهدناشی از قرارداد
✔ورودخسارت به طرف قرارداد

✅مسئولیت جزایی
مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح درقانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید.
✅مسئولیت حادثه
در مسئولیت حوادث ناشی از خراب شدن بنا و یا خسارات صادر شده از حیوان و یا از اشیا را گویند.
✅مسئولیت حقوقی
مسئولیتی که ماخذ قانونی داشته باشد در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی است.
✅مسئولیت عقدی
مرادف مسئولیت قراردادی است
هر مسئولیت قراردادی دارای سه ویژگی است:
✔وجود قرارداد
✔تخلف از تعهدناشی ازقرارداد
✔ورودخسارت به طرف قرارداد

✅مسئولیت سیاسی وزراء
تعهد وزرا درحکومت پارلمانی بر دادن استعفا وترک منصب وزارت است در حالیکه مورد اعتماد پارلمان نباشند.
✅مسئولیت عمل غیر در مدنی
در دو صورت زیر شخص مسئولیت مدنی نسبت به عمل غیر(در خارج از قرارداد) دارد:
✔شخص مسئول عمل کسی باشد که قانونا تحت مراقبت و مواظبت از اوست مثل مسئولیت پدر نسبت به فرزند صغیر خود ملاک م 334 ق م
✔مسئولیت متبوع نسبت به تابع مثل مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر م 12 ق م م1339

✅مسئولیت مالی
مسئولیتی است که مسئول باید در ازای ضرری که زده مال بدهد.
✅مسئولیت ناشی از قرارداد
مرادف مسئولیت قراردادی است.
✅مسئولیت کیفری
مرادف مسئولیت جزایی است که مسئولیت ارتکاب جرمی از جرایم مصرح قانون را گویند.
✅مسئولیت مدنی
در مقابل مسئولیت کیفری است که دو قسم است:
✔مسئولیت قراردادی
✔ضمان قهری یا مسئولیت تقصیری یا مسئولیت غیر قراردادی

  مشاوره حقوقی