یک راه حل ساده برای حفظ خیارها:
١- مدت دار    ٢- غیر فوری   ٣- فوری
✏️ خیارهای مدت دار ٣ عدد هستند:
🔻👈۱_ خیار حیوان
🔻👈۲_ خیار مجلس
🔻👈۳_ خیار شرط

✏️ خیار های غیر فوری ۵ عدد هستند - هر خیاری که با "ت" شروع شود به غیر از خیار *تدلیس*
🔻👈۱_ تاخیر ثمن
🔻👈۲_ تبعض صفقه
🔻👈۳_ تخلف شرط
🔻👈۴_ تفلیس
🔻👈۵_ تعذر تسلیم

✏️ خیار های فوری ۴ عدد هستند و سایر خیار ها فوری هستند:
🔻👈۱_ خیار غبن
🔻👈۲_ خیار عیب
🔻👈۳_ خیار رویت
🔻👈۴_ خیار تدلیس
 

  مطالب حقوقی کوتاه