اکراه در معاملات و عقد قراردادها

اکراه در لغت به معنی  وادار کردن دیگری است به انجام دادن کاری که از آن کراهت دارد. اکراه در اصطلاح حقوقی نتیجه عمل تهدید آمیز اکراه کننده در اکراه شونده است.

همه ما در دنیای کنونی با وقایع مختلفی از جمله اکراه رو به رو گشته ایم آن هنگام که طمع و زور در کنار یک دیگر قرار می گیرند آدمی را به هر صورتی در می آورند در نمونه های گوناگونی افراد به منظور دفع تهدید و یا شر و آسیب دست به امضای قرارداد و یاانجام  معامله می برند. هرگاه اکراه رخ دهد و اثبات گردد از دو حالت خارج نیست یا عقد را باطل می کند و یا آن را غیرنافذ می کند.

شرایط تحقق اکراه

1-عمل تهدید آمیز

برای اینکه اکراه محقق شود باید عمل تهدید آمیزی اکراه شونده را تهدید کند عمل تهدید آمیز باید اولا به وسیله دیگری باشد دوما غیرقانونی و نامشروع باشد سوما موضوع تهدید جان و مال و آبروی تهدید شونده یا خویشان نزدیک او باشد.

2- ایجاد خوف و وحشت در شخص اکراه شونده

اعمال تهدید آمیز باید صریح باشد و تهدید ضمنی در زمره تهدید به حساب نمی آید به همین منظور به مجرد ایجاد ترس کفایت اثبات اکراه را نمی نماید بلکه ترس و تهدید به طور مشخص باید در نتیجه عمل آشکار گردد.

3-برقراری رابطه سببیت

اکراه  زمانی محقق می شود که اولا بین اعمال تهدید آمیز و خوف ووحشتی که در اکراه شونده ایجاد شده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. وما خوف و وحشت ایجاد شده به اندازه ای باشد که رضای شخص را از بین ببرد و سوما طرف معامله در این شرایط (فقدان رضا یا رضای معیوب) برای دفع ضرر از خود معامله کند.

  مشاوره حقوقی