قرارداد های پیمانکاری

در میان قرارداد های رایج و مرسوم قراردادهای پیمانکاری همیشه از نقش و جایگاه خاصی  برخوردار بوده است این قراردادها با ظرافت ها محدودیت ها و چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کند از یک سو نقش کارفرما به عنوان واگذارنده ی کار و تامین خواسته ها و دستورات کاری و عملیاتی صادره در حین کار از سوی آن و از طرفی تامین مصالح و تجهیز کارگاه و احیانا عقد قرارداد  با پیمانکاران جزء جهت واگذاری برخی امور پیمان من حیث  المجموع روابط قراردادی قراردادهای پیمانکاری را متمایز می نماید.

از طرفی حوزه حقوق عمومی و اداری و اراده ی ناشی از قدرت کارفرما که متاسفانه جنبه قدرت مابانه و نگاه بالا دستی از سوی کارفرمایان دولتی به خود گرفته و از طرفی عدم تسلط دانش حقوقی کافی پیمانکاران در امور جاری پیمان و تنظیم روابط با کارکنان و مشاوران باعث ایجاد دعاوی مختلف حقوقی در این حوزه شده است.

الزامات قراردادی و پایبندی به تعهدات طرفین و اخذ و ضبط تضامین مناسب همیشه از پررنگ ترین نقاط بحث برانگیز این گونه قراردادهاست. عدم وجود وحدت رویه مناسب و همچنین ضعف در  مکاتبات پیمان از سوی کارفرما و پیمانکار و عدم آگاهی و دانش کافی بر مسولیت خود توسط عوامل کارفرما و پیمانکار این نوع قراردادها را دستخوش تغییرات فراوان نموده است.

  مشاوره حقوقی