اصل تسلیط یا قاعده تسلیط و تصرف چیست؟

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد این قانون در مقام شناسایی حق مالکیت مهم است که به آن اصل تصرف یاتسلیط گفته می شود.

حق مالکیت دارای سه ویزگی است:

1-مطلق است.

2-انحصاری است.

3-دائمی است.

1) مطلق بودن

منظور از مطلق بودن حق مالکیت این است که مالک به صورت مطلق حق همه گونه تصرف و انتفاعی را نسبت به ملک خود دارد. با این حال استثنائات فراوان دارد مهم ترین استثنائی که در برابر اطلاق حق مالکیت و اصل تسلیط وجود دارد قاعده لاضرر است.

برمبنای این قاعده فقهی (لاضرر و الاضرار فی الاسلام) در صورت تعارض اصل تصرف یا تسلیط با قاعده لاضرر به جهت عدم پذیرش شرعی قبول ضرر حق تقدم با قاعده لاضرر می باشد.

طبق اصل 40 قانون اساسی بر مبنای قاعده لاضرر تصریح می کند:

هیچکس نمی تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یا به تجاوز به منافع عمومی گرداند. و مطابق ماده 132 قانون مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر به همسایه شود.

2) انحصاری بودن

منظور از انحصاری بودن حق مالکیت این است که حق مزبور انحصار به ملک دارد و تمام افراد باید آن را محترم بشمارند و به حق او تجاوز نکند.

3) دائمی بودن

مقصود از دائمی بودن حق مالکیت این است که حق مالکیت مقید به مدت نمی باشد و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد به گونه ای که با مرگ مالک این حق از بین نمی رود بلکه به وارث او منتقل می شود.

  مشاوره حقوقی