⚖مجازات قمه زنی درقانون چیست؟
ازدیدگاه حقوقی اگررعمل قمه زنی در ملاعام صورت گیرد مرتکبین ان حسب مواد 618'638بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند.
🔹طبق ماده618قانون مذکور خرکس باهیاهو وجنجال یاحرجات غیرمتعارف باتعرض به افراد موجب اخلال نظم و اسایش عمومی گردد یامردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا74،ضربه شلاق محکوم خواهدشد.
ونیز حسب ماده 638قانون فوق الذکر؛هرکس علنا در انظار واماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه یاوتا74ضربه شلاق محکوم می گردد ودرصورتی که مرتکب عملی شود که نفس ان عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس,از ده روزتا دو ماه یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
لذا به هرحال وقتی اشخاصی با سلاح از نوع قمه در ملاعام بر سر خود میزنند وخون الود میشود وخون در سطح خیابان و ....جاری میشود افراد یگری چون زنان واطفان نظاره گر این صحنه ها میشود و آثار بسیار بدی درانها میگذارد وموجب سلب اسایش است.

  مطالب حقوقی کوتاه