توقیف اموال

عملی حقوقی وموقت است. لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون ب خواهان "قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.

ضبط اموال

عملی حقوقی و دائم است لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می گردد و "غیرقابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.

تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون (متن قانون) داشته باشد از جمله مفاد منطوق  صریح قانون اساسی در اصل 49 که مبین استحصال ثروت های نامشروع توسط فرد یا افراد می باشد.

  مشاوره حقوقی