دفاع مشروع شرایط خاصی دارد كه تشخیص درست و غلط بودن و صحیح و ساختگی بودن آن با دادگاه است.
در صورتى كه تمام شرایط زير باشد شخص (مدافع)مجازات نمی‌شود:
۱-تناسب دفاع و حمله؛ دفاع و حمله باید متناسب باشد مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله نمود مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.
۲- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد و نتوان از آن ها کمک خواست.
۳- خطر قریب الوقوع باشد و هر لحظه بیم وقوع آن و ورود خسارت جانی یا مالی برود. یعنی اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح و با توسل به دفاعِ مشروع و به صرفِ احساسی واهی او را به قتل برساند یا مجروح نماید.
۴- دفاع برای برطرف کردن خطر ضرورت داشته باشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود، شما به نامِ دفاع نمی‌توانید با سلاح سرد یا گرم او را بزنید و بعد ادعا کنید که دفاع مشروع از خود نموده اید.
در صورتی که دفاع با شرایط فوق منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و شخص دفاع کننده مجازات نمی‌شود.

  مشاوره حقوقی