منزل علی الحده چیست ؟

درصورت عدم تعادل روانی زوج و یا اعتیاد وی به مواد مخدر و یا دیگر مسکرات به نحوی که زوجه از زندگی با زوج دچار خوف جانی شود و همچنین اگر زوج نتواند مسکن برای زندگی مشترک تهیه نمیاد زن میتواند از تمکین خودداری نماید و همچنین به حاکم شرع مراجعه کرد و زمانی که عدم تامین جانی برای مقام قضایی محرز و مسلم گردد دستور به تهیه مسکن علی الحده ( مسکن مستقل ) به زوجه میدهد و بدیهی است باتوجه به عدم تمکین زوجه حق نفقه وی حتی در مسکن علی الحده بر عهده زوج است و در صورت استنکاف زوج از پرداخت حاکم شرع زوج را ملزم به پرداخت ماهیانه نفقه میکند. 

  مطالب حقوقی کوتاه