آدم ربایی

آدم ربایی به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود  آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست كه چنین بیان شده است:آزادی بدنی بر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی لغو بردگی،منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد.

عناصر جرم آدم ربایی عنصر مادی موضوع جرم

آدم ربایی ساده:انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غیر این صورت ممكن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی كردن اموات قرار گیرد.

رفتار مجرمانه:انتقال جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله بطوری كه مجنی علیه اراده ای از خود نداشته باشد.مرتكب و شكل ارتكاب:هر كسی می تواند باشد كه به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پیش می آید. عدم رضایت مجنی علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی شود.نتیجه مجرمانه:درست است در ماده 621 ق.م. 1.از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می باشد.

عنصر معنوی 

سوء نیت عام:مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتكب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حكم می باشد.

انگیزه مرتكب:علی الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یكی از اجزاء تشكیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می شود با این وجود انگیزه یكی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می آید هر چند مقنن در ماده 621(ق.م.ا)واژه قصد را بكار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می كند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینكه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتكب منفك نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتكب مستتر است و كسی كه قصد ربودن كسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.                                     

 

  مشاوره حقوقی