تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب

۱- نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد.
اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می آید که آن شخص متمکن از انفاق باشد . ( مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۸ ق .م)

۲- نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است ; صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم آن ، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می آید که شخص مستحق انفاق، محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد . ( مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۷ ق . م )
۳- میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود ، اما میزان نفقه اقارب به میزانی است که نیازها و حوایج مستحق نفقه برآورده شود ; البته تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد . ( مواد ۱۱۰۷ و ۱۲۰۴ ق . م )
۴- نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است . ( م ۱۲۰۳)
۵- زوجه می تواند نفقه زمان های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبه نفقه معوقه طرح دعوی کند ، اما نفقه اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و آتی قابل مطالبه است و اقارب نمی توانند نفقه معوقه خود را مطالبه نمایند .
به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوی به بعد محاسبه می شود . ( ماده ۱۲۰۶ ق . م ).

  مطالب حقوقی کوتاه