نگاه اجمالی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی:

1-در قصاص:

قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.
2. در حدود:
_ قذف با توبه ساقط نمی شود.
_ در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

✏️در سایر حدود:
_ توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات
_ توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.


بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.
3- در تعزیرات:
_ درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
_ درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)


استثنائات توبه در تعزیرات:
1.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
2.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.

تعزیرات منصوص شرعی:
آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند،
مثال: قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.

✏️در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
(مواد 114 الی 119 قانون مجازات اسلامی)

  مطالب حقوقی کوتاه