در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است:


1-اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد

2-دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.
3-در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.

4-در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.

5-هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.
6-در جنایاتی که عاقله مسوول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.
هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود

7-شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.
8-در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.
9-چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.

10-اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود .
 

  مطالب حقوقی کوتاه