نشست قضائی با موضوع تعداد مجاز وکلای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

تاریخ برگزاری    ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

پرسش

متهم در مرحله #تحقیقات_مقدماتی حق برخورداری از چند نفر #وکیل را دارد، آیا در این خصوص برای تعداد نفرات وکلای متهم محدودیتی وجود دارد یا خیر؟ آیا قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان احصاء تعداد وکلای متهم بوده است یا خیر؟

نظر اکثریت

قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان نبوده است و ذکر عبارت اینکه متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد به منزله عدم امکان معرفی وکلای بیشتر نمی باشد و صرفاً بدین معناست که یک نفر وکیل می تواند همراه متهم در جلسه حاضر شود ولی تعداد وکلایی که متهم می تواند داشته باشد تابعی از تعداد وکلای او در دادگاه های کیفری می باشد و چنانچه اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری یک باشد حق برخورداری از سه وکیل و چنانچه اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری دو باشد حق برخورداری از دو وکیل را خواهد داشت.

نظر اقلیت

قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و ذکر عبارت اینکه متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد به منزله آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی در این خصوص محدودیت وجود دارد و این مساله نشات گرفته است نظام حاکم در دادسرا (نظام تفتیشی) و محرمانه بودن تحقیقات است که قانونگذار اجازه داده است در این مرحله متهم صرفاً یک نفر وکیل داشته باشد.

نظر هیئت عالی

حق بهره مندی متهم از تعدد وکیل در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادگاه را شامل می شود؛ حضور یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نافی حق مرقوم نیست؛ لهذا نظریه اکثریت صائب اعلام می شود.

 

  مطالب حقوقی کوتاه